Teisines konsultacijos

ir teisine pagalba

Phone

+370 (698) 04360

  1. Teisinės konsultacijos
  2. Civilinių ieškinių, priešieškinių rengimas
  3. Atsiliepimų į civilinius ieškinius rengimas
  4. Dublikų, triplikų rengimas
  5. Pareiškimų, prašymų teismui rengimas
  6. Apeliacinių, atskirųjų, kasacinių skundų rengimas
  7. Atsiliepimų į apeliacinius, kasacinius skundus rengimas
  8. Atstovavimas visų instancijų teismuose
  9. Atstovavimas derybose su fiziniais ir juridiniais asmenimis
  • Teisinės konsultacijos visais šeimos teisės klausimais ( santuokos sudarymas,  sutuoktinių turto teisinis režimas, turto pasidalijimas, nepilnamečių vaikų teisių apsauga, teismo leidimai ir kt.)
  • Ieškinių dėl santuokos nutraukimo rengimas ( esant kito sutuoktinio kaltei)
  • Pareiškimų dėl santuokos nutraukimo bendru sutuoktinių sutarimu bei sutarčių dėl santuokos nutraukimo pasekmių rengimas
  • Ieškinių dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo ar priteisto dydžio pakeitimo dėl pasikeitusių aplinkybių, dėl tėvystės nustatymo, dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, dėl bendravimo su nepilnamečiu tvarkos nustatymo, dėl globos ir rūpybos nustatymo ir kt.
  • Ieškinių dėl pilnamečių vaikų išlaikymo rengimas
  • Vedybinių, povedybinių sutarčių rengimas
  • Atstovavimas visų instancijų teismuose
  • Atsiliepimų į ieškinius, dublikų, triplikų priešieškinių rengimas
  • Apeliacinių, atskirųjų, kasacinių skundų rengimas
  • Atsiliepimų į apeliacinius, kasacinius skundus rengimas
  • Teisinės konsultacijos darbo teisės klausimais
  • Ieškinių teismui rengimas (dėl neteisėto atleidimo iš darbo, dėl materialinės žalos atlyginimo turto ar sveikatos sužalojimo atveju ir kt.)
  • Darbo tvarkos taisyklių, pareiginių instrukcijų, individualių darbo sutarčių, materialinės atsakomybės, konfidencialumo, nekonkuravimo sutarčių rengimas
  • Kitų įmonės vidaus ir išorės santykius reguliuojančių dokumentų rengimas
  • Atstovavimas visuose Lietuvos Respublikos  teismuose ir visose instancijose
   • Teismo procesinių dokumentų ( atsiliepimų, dublikų, triplikų, apeliacinių, atskirųjų, kasacinių  skundų) rengimas
  • Teisinės konsultacijos paveldėjimo klausimais ( testamentas, palikimo atsiradimas, palikimo priėmimas, įpėdinių eilė, paveldėjimo teisės liudijimas, nuosavybės teisės liudijimas, privalomoji palikimo dalis ir kt.)
  • Ieškinių teismui rengimas ( dėl paveldėjimo teisės liudijimo panaikinimo, testamento panaikinimo, privalomosios dalies dydžio, termino palikimui atnaujinti ir kt.)
  • Pareiškimų teismui rengimas ( dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo – palikimo priėmimo fakto, giminystės ryšių ir kt.)
  • Atstovavimas visuose Lietuvos Respublikos  teismuose ir visose instancijose
  • Teismo procesinių dokumentų ( atsiliepimų, dublikų, triplikų, apeliacinių, atskirųjų, kasacinių  skundų) rengimas
  • Teisinės konsultacijos sutarčių sudarymo, galiojimo, pasibaigimo, nutraukimo, atitikimo Lietuvos įstatymams bei tikrajai šalių valiai, dėl galimų neigiamų pasekmių prevencijos, sutartinės atsakomybės taikymo ir kitais klausimais
  • Sutarčių rengimas
  • Sutarčių analizė
  • Atstovavimas derybose dėl sutarčių rengimo, sudarymo, vykdymo, nutraukimo
  • Atstovavimas visuose Lietuvos Respublikos  teismuose
  • Teismo procesinių dokumentų ( atsiliepimų, dublikų, triplikų, apeliacinių, atskirųjų, kasacinių  skundų) rengimas
  • Konsultacijos įmonių steigimo, pirkimo – pardavimo ir kt. klausimais
  • Įmonių steigimas kliento pavedimu ( dokumentų rengimas, įstatų, nuostatų rengimas, tvirtinimas, registravimas)
  • Teisinė įmonės sudarytų sandorių analizė, ieškinių dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais rengimas
  • Kreditorių interesų atstovavimas teisme bei kreditorių susirinkimuose, jų interesų apsauga bei reikalavimų teikimas
  • Skolininko interesų gynimas
  • Teisinė pagalba įmonių bankroto administratoriams
  • Atstovavimas visuose Lietuvos Respublikos  teismuose ir visose instancijose

  civilinėse bylose, kylančiose iš su įmonių veikla susijusių teisinių santykių  ( sutarčių, jų vykdymo, skolos, žalos, bankroto ir kt.)

  • Teismo procesinių dokumentų ( atsiliepimų, dublikų, triplikų, apeliacinių, atskirųjų, kasacinių  skundų) rengimas
  • Fizinių ir juridinių asmenų atstovavimas ginčuose su valstybės ir savivaldybių institucijomis ( dokumentų analizė, prašymų, pretenzijų , skundų, pareiškimų rengimas)
  • Fizinių ir juridinių asmenų atstovavimas drausminių nuobaudų skyrimo, apskundimo procese
  • Prašymų dėl išankstinio drausminės nuobaudos panaikinimo rengimas
  • Atstovavimas Lietuvos administraciniame ir Vyriausiajame administraciniame teismuose
  • Teismo procesinių dokumentų rengimas
  • Gynyba ikiteisminiame tyrime
  • Atstovavimas nukentėjusiojo interesams ikiteisminiame tyrime bei teismuose
  • Medžiagos rengimas, kaltinimo palaikymas privataus kaltinimo bylose
  • Gynyba privataus kaltinimo bylose
  • Civilinių ieškinių baudžiamosiose bylose rengimas dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo
  • Apeliacinių, atskirųjų, kasacinių skundų, prašymų, pareiškimų rengimas
  • Gynyba visuose Lietuvos Respublikos teismuose, visose instancijose
  • Teisinės konsultacijos laikinųjų bei nuolatinių leidimų gyventi ir dirbti Lietuvoje išdavimo klausimais, užsienio piliečių įdarbinimo, vizų gavimo, bei kitais migracijos klausimais
  • Konsultacijų teikimas bei dokumentų rengimas Lietuvos Respublikos pilietybei gauti
  • Atstovavimas visuose Lietuvos Respublikos teismuose, sprendžiant ginčus kylančius dėl pilietybės praradimo,  dėl jos atstatymo/suteikimo, leidimų gyventi, vizų išdavimo ir kt
  • Konsultacijos skolų prevencijos klausimais
  • Dokumentų rengimas: skolų suderinimo aktai, pretenzijos, skolų atsiskaitymo grafikai
  • Ikiteisminis skolų išieškojimo procesas
  • Prašymų dėl teismo įsakymų rengimas, ieškinių rengimas
  • Atstovavimas visuose Lietuvos Respublikos  teismuose
  • Taikos sutarčių rengimas