Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.155 str.2 d., 3.30 str., 3.159 str.2 d., Vaiko teisių konvencija 27 str. 2d.

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.155 str.2 d., 3.30 str., 3.159 str.2 d., Vaiko teisių konvencija 27 str. 2d.,Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas 4 str. 1d. 7 p., Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 str. 2 d. numato abiejų tėvų pareigą išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, sudaryti jiems kuo geresnes sąlygas visapusiškai vystytis, tobulėti, augti sveikiems ir laimingiems. Tokia prigimtinė įstatymuose įtvirtinta tėvų pareiga vaikams išlieka ne tik santuokos metu, bet ir po jos nutraukimo. Dažnas atvejis, kai vienas tėvų ne tik nevykdo šios pareigos, bet ir ignoruoja teismo sprendimą, kuriame nustatytas išlaikymas nepilnamečiams vaikams nutraukus santuoką ar ne, slapstosi nuo antstolių, slepia pajamas ir t.t. Tokiu atveju, dažniausiai moteris, paliekama likimo valiai, viena išlaiko vaikus, pasijunta bejėgė ką nors pakeisti. Labiausiai kenčia vaikai.

Valstybė gali padėti. Vaikų išlaikymo fondo įstatymo pagrindu 2006 m. gruodžio 19 d. įsteigtas Vaikų išlaikymo fondas ( įstatymas įsigaliojo 2008-01-01, aktuali įstatymo redakcija 2012-11-15), kurio paskirtis – užtikrinti vaiko teisę į socialinę apsaugą ir garantuoti valstybės įsipareigojimą esant šiame įstatyme nustatytiems pagrindams suteikti vaikui nustatyto dydžio išlaikymą. Kartu valstybė įgyja teisę reikalauti, kad asmenys, privalantys išlaikyti vaiką, sugrąžintų valstybei jos išmokėtas vaiko išlaikymo lėšas. Vaikų išlaikymo fondas (VIF) – tai valstybės piniginės lėšos, iš kurių mokamos išmokos vaikams, kurie pagal teismo sprendimą arba pagal teismo patvirtintą vaiko (vaikų) išlaikymo sutartį negauna viso arba dalies išlaikymo, priteisto iš vaiko tėvo (tėvų). Išlaikymas turi būti nustatytas mokėti periodinėmis išmokomis vieną kartą per mėnesį (ne proporcine išraiška).

Teisę kreiptis į VIFA gali vienas iš tėvų, su kuriuo teismo sprendimu nustatyta vaiko gyvenamoji vieta . Taip pat gali kreiptis globėjai. Išmokos gali būti skiriamos vaikams iki 18, taip pat vyresniems nei 18 metų nedarbingiems asmenims, kuriems iki sukankant 18 metų buvo nustatytas invalidumas (neįgalumas) ir kurie ilgiau kaip mėnesį negauna teismo sprendimu arba teismo patvirtinta vaiko (vaikų) išlaikymo sutartimi nustatyto išlaikymo arba gauna tik dalį nustatyto išlaikymo iš vieno ar abiejų tėvų.

Vaikų išlaikymo fondo administratoriui reikia įrodyti, kad vienas iš tėvų iš tikrųjų vengia išlaikyti vaikus ir tam tikrą laiką nemokėjo alimentų. Todėl, turint teismo sprendimą dėl vaikui nustatyto išlaikymo, nesulaukiant jo teikimo, reikia kreiptis į antstolį dėl išlaikymo priverstinio išieškojimo. Jeigu antstolis negalės vykdyti išieškojimo, išduos pažymą, patvirtinančią, kad vykdymo procese vaikas negauna priteisto išlaikymo arba gauna jo tik dalį. Pažymą pateiksite Vaikų išlaikymo fondo administratoriui kartu su kitais dokumentais (apie tai vėliau).Fondo išmoka vienam vaikui per mėnesį negali būti didesnė, kaip 1,5 MGL, nors priteisti alimentai gali būti ir didesni. Neišmokėta alimentų dalis iš skolininko bus išieškoma kaip jo skola vaikams, o fondo išdalintos išmokos taps prievolės nevykdančiojo skola valstybei.

Vaikų išlaikymo fondo administracijos adresas: Rinktinės g. 48A, LT-09318 Vilnius.

Pateikiami dokumentai:

  1. Prašymas
  2. Pareiškėjo tapatybę liudijantis dokumentas
  3. Pažymą apie pareiškėjo deklaruotą gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, o neturintis gyvenamosios vietos – pažymą apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą
  4. Pžymą apie vaiko deklaruotą gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, o neturintis gyvenamosios vietos – pažymą apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą
  5. Antstolio išduotą pažymą apie priteistų lėšų vaikui išlaikyti mokėjimą (ši pažyma turi būti pateikiama ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jos išdavimo)
  6. Vaiko gimimo liudijimą
  7. Jeigu kreipiamasi dėl vyresnio nei 18 metų nedarbingo asmens, kuriam iki sukankant 18 metų buvo nustatytas invalidumas (neįgalumas),- Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą darbingumo lygio pažymą (kurioje nurodyta darbingumo lygio priežastis – ligos ar būklės, atsiradusios iki 24 metų, arba ligos ar būklės, atsiradusios nuo vaikystės), jeigu kreipiamasi dėl vyresnio nei 18 metų nedarbingo asmens, kuriam iki sukankant 18 metų buvo nustatytas invalidumas (neįgalumas)
  8. Jeigu pareiškėjas yra vaiko globėjas (rūpintojs) – teismo sprendimą arba savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą, arba savivaldybės valdybos (mero) sprendimą (potvarkį) dėl asmens paskyrimo vaiko globėju (rūpintoju).

Vaikų išlaikymo fondas sprendimą priima per 10 dienų nuo dokumentų pateikimo dienos. Reikia žinoti, kad VIFA nekompensuoja įsiskolinimo iki kreipimosi į fondą dienos.

Klauskite advokatės

Formoje pateikti duomenys naudojami susisiekimui su klientu
Dėkojame! Jūsų žinutė išsiųsta. Žinutės išsiųsti nepavyko, bandykite dar kartą. Please enter a correct Captcha answer.