Paveldint pagal įstatymą įpėdiniais gali būti fiziniai asmenys, kurie buvo gyvi palikėjo mirties momentu, taip pat kurie buvo pradėti jam esant gyvam ir gimė po jo mirties, taip pat Lietuvos valstybė. Įstatyme numatyta paveldėtojų eilė reiškia, kad mirus asmeniui jo turtą paveldės giminaičiai tik pagal nustatytą eilę. Pvz., paveldint pagal įstatymą pirmos eilės įpėdiniais lygiomis dalimis yra: palikėjo vaikai (įvaikiai) ir palikėjo vaikai, gimę po jo mirties; antros eilės įpėdiniai – palikėjo tėvai (įtėviai), vaikaičiai ir t.t.

Yra nustatytos šešios paveldėtojų eilės, baigiant pusbroliais ir pusseserėmis. Jei nėra šeštos eilės giminaičių ir nėra sudaryto testamento, palikėjo turtas atitenka valstybei.

Kartu su įstatyminiais įpėdiniais pagal įstatymą paveldi ir palikėją pergyvenęs sutuoktinis (su pirmos eilės įpėdiniais jis paveldi ¼ palikimo, jeigu įpėdinių ne daugiau kaip trys, neįskaitant sutuoktinio; jeigu sutuoktinis paveldi su antros eilės įpėdiniais, jam priklauso pusė palikimo; nesant pirmos ir antros eilės įpėdinių pergyvenęs sutuoktinis paveldi visą turtą). Pergyvenęs sutuoktinis nėra įstatyminis įpėdinis, kadangi įstatyminiai įpėdiniai gali būti tik asmenys, susiję su palikėju kraujo ryšiais. Kaip sakoma, vyras ir žmona yra ne giminės, juos sieja ne giminystės, o svainystės ryšiai. Tačiau, kaip minėjome, pergyvenęs sutuoktinis paveldi pagal įstatymą kartu su įstatyminiais įpėdiniais.

Kartu su įstatyminiais įpėdiniais pagal įstatymą paveldi palikėjo vaikaičiai ir provaikaičiai, jei palikimo atsiradimo metu nebėra gyvo to iš jų tėvų, kuris būtų buvęs įpėdinis. Pagal įstatymą paveldi nesantuokiniai vaikai, jei tėvystė nustatyta bei vaikai gimę santuokoje, kuri pripažinta negaliojančia.

Kurie asmenys negali paveldėti pagal įstatymą? Posūniai, podukros nepaveldi mirusio patėvio ar pamotės turto, taip ir patėvis, pamotė nepaveldi mirusio posūnio ar podukros turto. Įvaikiai netenka paveldėjimo teisės po savo tėvų ir kitų kraujo giminaičių mirties, išskyrus, jei biologiniai tėvai mirė iki įvaikinimo. Vienas po kito mirties nepaveldi suvestiniai vaikai, tačiau netikrieji broliai seserys vienas po kito mirties paveldi tiek pagal įstatymą, tiek pagal testamentą.

Nepaveldi pagal įstatymą tėvai po savo vaikų mirties, jei teismo sprendimu buvo apribota jų valdžia, o teismo sprendimas mirties momentu nebuvo pasibaigęs ar panaikintas. Taip pat nepaveldi asmenys, nusikalstamais veiksmais atėmę palikėjui ar įpėdiniams gyvybę, apgaule ar prievarta turėję įtakos testamento sudarymui, slėpę testamentą ir kt.

Klauskite advokatės

Formoje pateikti duomenys naudojami susisiekimui su klientu
Dėkojame! Jūsų žinutė išsiųsta. Žinutės išsiųsti nepavyko, bandykite dar kartą. Please enter a correct Captcha answer.