Nuosavybės teisė nėra absoliuti. Konkrečiais įstatyme nustatytais atvejais jai taikomi tam tikri ribojimai. Svarbus vaidmuo tenka teismui, siekiant asaugoti nepilnamečių, neveiksnių ar ribotai veiksnių asmenų bei sutuoktinių teises. Teismo apsauga pasireiškia teismo leidimais atlikti tą ar kitą veiksmą.

Labai dažnai į teismą kreipiamasi dėl leidimo parduoti ar įkeisti turtą, kai šeimoje yra nepilnamečių vaikų ar dėl disponavimo nepilnamečių turtu.

Įstatymai nustato, kad sutuoktiniams turint vaikų, sandoriams su nekilnojamuoju šeimos turtu sudaryti yra būtinas teismo leidimas. Jeigu šeimoje auga nepilnametis vaikas, teismo leidimas reikalingas ne visiems sandoriams, susijusiems su nekilnojamuoju turtu, o tik susijusiems su šeimos turtu. Kas yra šeimos turtas? Šeimos turtu pripažįstamas turtas, nuosavybės teise priklausantis vienam arba abiem sutuoktiniams: tai yra šeimos gyvenamoji patalpa ir kilnojamieji daiktai, skirti šeimos namų ūkio poreikiams tenkinti. Taigi, jei turtas nėra šeimos turtas – nėra vienintelė gyvenamoji patalpa – su juo susijusiems sandoriams teismo leidimas nereikalingas. Pavyzdys 1: šeima gyvena bute ir nori įkeisti kitą turimą gyvenamąją patalpą. Tokiu atveju, teismo leidimo įkeisti nekilnojamąjį turtą nereikės. Pavyzdys 2: Šeima nori įkeisti žemės sklypą. Teismo leidimo šio nekilnojamojo turto įkeitimui nereikės.


Teismo leidimas parduoti butą

Tačiau šeimai nutarus parduoti, įkeisti, dovanoti ar kitaip perleisti ar apriboti nuosavybės teisę į turimą vienintelę šeimos gyvenamąją patalpą (butą ar namą), būtina gauti teismo leidimą. Teismo leidimas būtinas ir tais atvejais, kai vienintelėje šeimos gyvenamojoje patalpoje nepilnametis vaikas gyvena su vienu iš tėvų, nesančiu (ir nebuvusiu) santuokoje. Teismo leidimas parduoti butą reikalingas, jeigu parduodamas butas yra vienintelė šeimos gyvenamoji patalpa, kurioje gyvena nepilnametis vaikas. Prašymas teismui dėl teismo leidimo išdavimo turi būti motyvuotas. Tai reiškia, kad jame turi būti pagrįstas vienintelės gyvenamosios patalpos pardavimo būtinumas, nurodoma, kaip bus užtikrinta Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 straipsnio 6 punkte numatytą vaiko teisė į gyvenamąją patalpą, kuri reiškia, jog turi būti užtikrinta, kad vaikas neliktų be gyvenamojo būsto.
Analogiškai prašant teismo leidimo dėl buto/namo įkeitimo reikia nurodyti įkeitimo priežastis ir garantijas dėl nepilnamečio vaiko teisės į gyvenamąją patalpą.

Teismo leidimas reikalingas nepilnamečiui sudarant santuoką. Jei nepilnametis dėl vienų ar kitų priežasčių pageidauja sudaryti santuoką, teismo leidimas išduodamas dėl santuokinio amžiaus sumažinimo. Į teismą turi kreiptis nepilnametis, gali būti išklausoma ir tėvų bei globėjų nuomonė, išnagrinėjamos santuokinio amžiaus sutrumpinimo priežastys ir būtinybė. Santuokinis amžius gali būti trumpinamas ne daugiau kaip dvejais metais. Teisme išvadą privalo duoti vaiko teisių apsaugos institucija. Jeigu sudarytina santuoka dėl nėštumo, kai nepilnametis neturi 16 metų, taip pat reikalingas teismo leidimas.

Įgyvendinant vaiko teisių apsaugą, įstatymas detaliai nustato atvejus, kai teismo leidimas reikalingas disponuojant nepilnamečio vaiko turtu.

Galimi teismo leidimai, susiję su nepilnamečių vaikų turtu:

 • Teismo leidimas parduoti nepilnamečio vaiko turtą
 • Teismo leidimas įkeisti nepilnamečio vaiko turtą
 • Teismo leidimas nuomoti nepilnamečio vaiko turtą ilgesniam nei penkerių metų terminui
 • Teismo leidimas vaikų vardu sudaryti paskolos sutartį, jeigu sutarties suma viršija keturių minimalių algų dydį
 • Teismo leidimas investuoti nepilnamečių vaikų pinigines lėšas, jeigu jų suma viršija dešimties minimalių mėnesinių algų dydį

LR CK 3.188 str. 1 d. 2 p. nustatyta, kad be išankstinio teismo leidimo tėvai neturi teisės nepilnamečių vaikų vardu priimti ar atsisakyti priimti palikimą. Palikimui vaikų vardu priimti reikalingas teismo leidimas. Teismo leidimas palikimui vaiko vardu priimti pateikiamas paveldėjimo bylą vedanačiam notarui (notarinei kontorai) per įstatyme numatytą palikimui priimti terminą – 3 mėnesius nuo palikėjo mirties. Esant svarbioms preižastims, šis terminas teismo gali būti pratęstas. Atkreiptinas dėmėsys, kad teismai, išduodami teismo leidimus, atsižvelgdami į prioritetinius vaiko interesus, vis dažniau nustato palikimo priėmimą vaiko vardu pagal antstolio apyrašą. Apyrašui sudaryti reikalingas tam tikras laiko tarpas. Todėl reikėtų įvertinti laiko faktorių, tvarkant paveldėjimo vaikų vardu reikalus.

Gyvenimiška situacija, kai sutuoktiniai nesutaria dėl bendro turto valdymo ar kai vienas jų pageidauja atlikti kokius nors su bendru turtu susijusius veiksmus, o kitas nesutinka. Tokia situacija negali būti neišsprendžiama. Todėl teismo leidimas sudaryti sandorį ar tvarkyti bendrą turtą be kito sutuoktinio ar sugyventinio sutikimo taip pat gali būti išduodamas.

Teismai išduoda teismo leidimus ir kitų asmens teisių apsaugai. Tai gali būti:

 • Teismo leidimas neveiksnaus asmens operacijai, jo organų šalinimui, nėštumo nutraukimui
 • Teismo leidimas asmens psichinės būklės tyrimui
 • Teismo leidimas gydyti teismo nepripažintą emancipuotu nepilnametį be vieno iš tėvų ar glogėjo sutikimo, kai vienas iš tėvų ar globėjas atsisako psichiatro paskirto gydymo ir dėl to nepilnamečiui gali būti padaryta esminė žala
 • Teismo leidimas dėl asmnes guldymo į psichiatrijos įstaigą ir priverstinio gydymo jam skyrimo, dėl leidimo pratęsti asmens ar neveiksnaus asmens priverstinę hospitalizaciją
 • Teismo leidimas nežinia kur esančio asmens turto laikinajam administratoriui disponuoti turtu, jį įkeisti, ar kitaip suvaržyti į jį teises
 • Teismo leidimas dėl neturinčio 18 metų asmens santuokinio amžiaus sumažinimo
 • Teismo leidimas tuoktis dėl nėštumo asmeniui, nesulaukusiam 16 metų
 • Teismo leidimas sutuoktiniui atlikti veiksmus, kuriems reikalingas kito sutuoktinio sutikimas, kai tokio sutikimo dėl objektyvių priežasčių šis negali gauti
 • Teismo leidimas sudaryti sandorį be kito sutuoktinio sutikimo
 • Teismo leidimas vienam sutuoktiniui tvarkyti bendrą turtą
 • Teismo leidimas ribotai veiksniam asmeniui sudaryti vedybų sutartį, kai rūpintojas tokio sutikimo neduoda
 • Teismo leidimas keisti vedybų sutarčių registre įregistruotą vedybų sutartį
 • Teismo leidimas nepilnamečiui paduoti pareiškimą dėl tėvystės pripažinimo, jeigu tėvai, globėjai ir rūpintojai tokio sutikimo neduoda
 • Teismo leidimas parduoti, įkeisti, dovanoti ar kitaip perleisti sugyventinių bendrai įgytą ir naudojamą turtą ar kitaip suvaržyti teises į jį be kito sugyventinio sutikimo
 • Teismo leidimas sudaryti neveiksnaus ar ribotai veiksnaus asmens sandoriams, kurių suma viršija 1500 Eur
 • Teismo leidimas globėjui parduoti, dovanoti įkeisti ar kitaip suvaržyti globotinio turtą, sudaryti sandorius
 • Teismo leidimas administratoriui keisti turto tikslinę paskirtį
 • Teismo leidimas administratoriui perleisti turtą kitiems asmenims atlygintinai arba jį įkeisti, jeigu tai būtina skoloms apmokėti arba turto vertei išlaikyti
 • Teismo leidimas administratoriui administruojamą daiktą įsigyti savo nuosavybėn
 • Teismo leidimas administratoriams veikti pavieniui arba pakeisti sprendimų dėl turto administravimo priėmimo tvarką, kai keli administratoriai vengia priimti sprendimus, susijusius su turto administravimu
 • Teismo leidimas nuomininkui atlikti kapitalinį remontą, kai nuomotojas nevykdo pareigos savo lėšomis daryti išnuomoto daikto kapitalinį remontą
 • Teismo leidimas nuomotojui laikinai apriboti nuomininko teisę naudotis išsinuomotu daiktu, kai išnuomoto daikto kapitalinia remontas nėra būtinas ir nuomininkas nesutinka laikinai atsisakyti naudotis daiktu

Prašymas kartu su pridedamais dokumentais teikiamas gyvenamosios vietos apylinkės teismui ir išnagrinėjamas ypatingosios teisenos tvarka per penkias dienas. Teismo nutartis neskundžiama nei apeliacine, nei kasacine tvarka. Todėl labai svarbu tinkamai suformuluoti ir motyvuotai pagrįsti prašymą, pridėti reikalingus dokumentus, kad teismo leidimas būtų išduotas. Dėl dokumentų paruošimo teismo leidimui gauti pravartu kreiptis į advokatą.

Advokatė Ramunė Snarskytė suteiks informaciją ir parengs dokumentus teismui. Susisiekti galima www.ramunesnarskyte.lt nurodytais kontaktais.

Klauskite advokatės

Formoje pateikti duomenys naudojami susisiekimui su klientu
Dėkojame! Jūsų žinutė išsiųsta. Žinutės išsiųsti nepavyko, bandykite dar kartą. Please enter a correct Captcha answer.